Redaksi Manunggal Syafaat

Limbukan Online Series: #3 Bersih Desa

Suwiwi kuwi gambarane tangan, ditaleni tegese dikendhaleni ndhuk. Pemimpine kulawarga kuwi kudu bisa ngendhaleni tangane, aja nganti kanggo colong jupuk lan kanggo milara anak lan bojo, becike kanggo makarya golek nafkah...

Redaksi Manunggal Syafaat

Limbukan Online Series: #2 Bersih Desa

Luku kuwi saka tembung lu, tegese ‘luwih’, ku kuwi saka tembung ‘kuwat’ ndhuk. Tenagane kebo lan sapi kuwi luwih kuwat katimbang kekuwatane manungsa, kanggo mbiyantu anggone nggarap sawah lan lemah pategalan ndhu...

Redaksi Manunggal Syafaat

Limbukan Online Series: #1 Bersih Desa

Bersih desa kuwi reresik desane ndhuk. Pekarangan ing sakiwa-tengene omah sing sekirane reget, kabeh padha diresiki ben ketok asri. Botol kosong, kaleng bekas, ban bekas sing ora payu didol lan mung dibuangi nang kebon, ...

Redaksi Manunggal Syafaat

Panakawan dadi Lurah

Nonton pagelaran wayang kulit iku yen mung disawang sakeplasan, pancen isih mbingungake. Jalaran caritane ki dhalang iku akeh kang migunakake tembung kawi kang angel dimangerteni maknane. Saliyane iku ing panggung wayang...

Redaksi Manunggal Syafaat

Pitutur ing Wayang Anoman

Miturut dongeng ing caritane wayang kulit, paraga Anoman iku umure kira-kira bisa nganti tekan 800 tahun luwih. Jalaran anggone suwita ngabdi ratu iku wiwit jamane Prabu Ramawijaya ing negara Pancawati, nganti tekan jam...

google images

Wayang Simbol Watak Manusia

Tokoh Togog, Mbilung, Semar dan Bathara Guru konon masih saudara sekandung. Menurut cerita, mereka terlahir ke dunia terjadi dari sebutir telur yang pecah lalu berubah wujud menjadi empat manusia yang semuanya bergelar d...

google images

Getih lan Seni Macapat

Ing jaman saiki iku paguyuban seni macapat pancen isih ana, senajan grengsenge wis ora kaya jaman biyen maneh. Seni macapat uga isih diwulangake ing sekolahan, mligine sekolahan ingkang nggegulang seni jawa....

Google Images

Bathara Kala Sang Dewa Waktu

Dalam dunia wayang seringkali kita melihat tokoh Bathara Kala dewa raksasa yang dikenal berwatak bengis dan kejam. Kemanapun dia pergi selalu bersenjatakan pedang untuk memotong dan mengiris-iris orang ‘sukerta’ lalu...